Wat wij doen

WAT WIJ DOEN

Vastgoedontwikkeling is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht worden om een bouwwerk te realiseren.

Conceptontwikkeling: Het doel van een conceptontwikkeling is om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve inschatting te kunnen maken van de te verwachten productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten.

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving.

Wikipedia

SPONGE werkt binnen deze kaders aan advies, management, ontwerp, communicatie maar ook aan de technische uitwerking van projecten. Wij werken als aanjager met focus op concepting van initiatieven, haalbaarheidsonderzoeken, prijsvragen, projectontwikkelingen, ontwerpopdrachten en vastgoedprojecten in de breedste zin, graag van voor het begin tot na de oplevering om van A tot Z de kwaliteit te kunnen bewaken. Wij werken hierbij aan financiële, functionele, esthetische, technische, duurzame en sociale aspecten van de vastgoedontwikkeling. Mens en natuur staan vaak centraal in ons werk.

“Het resultaat is een reeks […] projecten van geëngageerde ontwerpers waarachter grote gedachten schuilgaan, maar die nadrukkelijk een economische component hebben – want wat geen geld genereert, kan in deze tijden niet van de grond komen.”

Indira van’t Klooster (directeur ARCAM) over o.a. SPONGE in haar boek ‘Reactivate! – Vernieuwers van de Nederlandse architectuur’

Wij houden ons voornamelijk bezig met transformaties, woningen en gebouwen met functiemenging en presteren het beste binnen complexe, multifunctionele, (semi-)openbare, binnenstedelijke projecten, maar zijn ook altijd blij met verrassende uitdagingen. Wij werken in opdracht, in samenwerking en op eigen initiatief. Deze initiatieven brengen wij zelf tot ontwikkeling of wij bieden deze aan geïnteresseerde partijen aan. Neem gerust contact met ons op als u hierin geïnteresseerd bent.

“Concepting gaat over het op de markt brengen van merken die een gedachtengoed vertegenwoordigen: visies, houdingen, overtuigingen, motivaties, interessevelden, wereldbeelden en ‘werelden’ die voor consumenten een betekenis hebben.”

Jan Rijkenberg in zijn boek ‘Concepting’

SPONGE is in staat om de toekomst te visualiseren. Dit gebeurt in de vorm van concepting. Niet enkel een ruimtelijk architectonisch concept, maar een holistisch ontwikkelconcept.

verder naar HOE WIJ WERKEN

Of lees hier meer over WAT concepting is en WAT de voordelen zijn van deze werkwijze:

Concepting is een begrip dat uit de marketingwereld komt. Concepting is een cruciaal onderdeel van een project. Het vindt altijd plaats in de prille beginfase en vindt zijn basis in de identiteit van een organisatie of doelgroep, een merk, plek of gebouw. Vanuit deze identiteit wordt de toekomstwaarde gezocht. Met het concept blikt SPONGE samen met de klant in de toekomst en maakt met dit onderzoekende en creatieve proces de potentie zichtbaar: een visie en de kansen die een plek, gebouw en initiatief hebben. Terwijl een visie een droom en een stip aan de horizon is, is het concept realistisch. Concepting helpt SPONGE, de klant en alle betrokkenen bij het creëren, definiëren en vasthouden van betekenis. Concepting is een soort bedrijfsplan maar dan voor een gebouw/-ontwikkeling. Het biedt de kapstok om beslissingen aan op te hangen. De rode draad die houvast geeft. De ster die de weg wijst. Het is daardoor een zeer geschikt instrument voor monitoring van proces en (tussen-)resultaten en ook voor de communicatie.

Onze concepten zijn vaak origineel en reiken verder dan de initiële uitvraag van de klant. Een concept is een model in een abstracte vorm en wordt op een heldere manier kernachtig in beeld of tekst geformuleerd en is geschikt om over het project te communiceren met andere actoren, deze hieraan te committeren en met elkaar te verbinden.

  • Concepting speelt een cruciale rol bij het creëren van betekenis en leidt tot hoge(re) kwaliteit voor proces en het eindproduct.
  • Concepting roept emoties op, raakt snaren, motiveert, bezield en geeft betekenis aan het project, het proces, het gebouw en de gebruiker. Actoren worden enthousiast om een bijdrage te leveren. Afnemers en aannemers krijgen een helder beeld van het doel en het beoogde eindresultaat.
  • Met concepting wordt gestuurd op betekenis en samenhang tussen de kernaspecten (m.n. locatie, ontwerp, bouw en gebruik), de productie- en marketingactiviteiten.
  • Een sterk concept zorgt voor een doelgericht proces.
  • Concepting is idealiter de leidraad voor alle te nemen beslissingen met betrekking tot locatie, functie, omvang, doelgroep, positionering, vormgeving, verschijningsvorm, materiaalgebruik, uitvoering, afwerkingsniveau, dienstenpakket, marketing en verkoop/verhuur/gebruik.
  • De juiste keuzes in de concepting fase hebben dus grote consequenties in het gehele verdere traject en moeten dus met grote zorgvuldigheid genomen worden.
  • Concepting helpt dus bij het ontwikkelen en promoten van een onderscheidend project doordat het extra gewicht toekent aan de marketingaspecten en de verschijning van het gebouw.
  • Het gaat erom het eigen gedachtegoed hoger te stellen dan de commerciële doelen. Als je het eerste namelijk goed doet, volgt het tweede vanzelf.

verder naar HOE WIJ WERKEN